121

Thiết lập và thực hiện quy trình quản lý tài sản cố định

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH

Khái niệm quy trình Chu kỳ của tài sản cố định bắt đầu từ thời điểm mà tài sản cố định được thu vào/ ghi nhận bởi công ty đến thời điểm mà nó được kiểm soát, gìn giữ, và kết thúc tại thời điểm thanh lý/ chuyển nhượng tài sản cố định đó.

Quy trình phụ

Quy trình tài sản cố định gồm có 5 quy trình phụ:
 • Quy trình mua sắm tài sản cố định.
 • Quy trình nhận dạng và ghi chép.
 • Quy trình kiểm soát vật chất.
 • Quy trình sửa chữa và bảo trì tài sản cố định.
 • Quy trình thanh lý tài sản cố định.

Đối tượng tham gia

Nhân sự chính liên quan đến quy trình:
 • Bộ phận kế hoạch vật tư/ Bộ phận kỹ thuật.
 • Bộ phận kinh doanh.
 • Kế toán trưởng.
 • Kế toán tài sản cố định/ Kế toán tổng hợp.
 • Bộ phận sản xuất/ Người sử dụng cuối cùng.

 

CHÍNH SÁCH CỦA QUY TRÌNH

Phạm vi tài sản cố định
 • Tài sản cố định hữu hình bao gồm máy móc thiết bị và nhà cửa tính cả các phương tiện phụ, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, xe cộ, tàu bè, công cụ và dụng cụ, đất đai và vật kiến trúc.
 • Tài sản cố định vô hình gồm chi phí quyền sử dụng đất (vô thời hạn), bằng phát minh sáng chế, thương hiệu, bản quyền, chi phí thành lập, nghiên cứu và phát triển, lợi thế thương mại, và phần mềm vi tính.

 

Mua sắm tài sản cố định
 • Tài sản cố định được mua sắm hay tự xây dựng phải phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, phù hợp với công tác quản lý của công ty, và tuân theo các quy định nội bộ về mua sắm/ xây dựng tài sản cố định.

 

Ghi chép tài sản
 • Tài sản cố định được phân loại thành những nhóm chính theo sự phê chuẩn của Ban giám đốc công ty và theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán. Điều kiện tối thiểu để là một tài sản cố định (hoặc các bộ phận cấu thành tài sản cố định hữu hình) là có nguyên giá là 10 triệu VND và thời gian sử dụng hữu ích là trên một năm.
 • Số liệu cho sự ghi nhận ban đầu của tài sản cố định phải dựa vào các hoá đơn của nhà cung cấp và các chứng từ gốc có giá trị khác.
 • Tài sản cố định phải được trích khấu hao theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam và theo phương pháp khấu hao theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
 • Được xác định mỗi năm thông qua Ban giám đốc và làm đúng theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
 • Tất cả những tài sản cố định xuất hiện trong sổ sách kế toán của công ty phải thuộc quyền sở hữu của công ty theo giấy chứng nhận sở hữu, chứng thư chứng nhận quyền sở hữu, hợp đồng thuê tài sản…

 

Kiểm soát vật chất
 • Mỗi một tài sản cố định hữu hình phải được kiểm kê theo trách nhiệm của một cá nhân / một bộ phận.
 • Tài sản cố định hữu hình phải được gìn giữ / đặt ở vị trí dưới điều kiện thích hợp.
 • Tất cả những tài sản cố định hữu hình phải được dán nhãn theo số series và theo mã/ theo thẻ kho.
 • Tất cả những tài sản cố định hữu hình phải được gìn giữ với tất cả những thông tin liên quan trong bảng đăng ký tài sản cố định.
 • Kiểm kê tài sản phải được thực hiện ít nhất một lần trong một năm vào cuối năm cho tất cả các tài sản.
 • Kết quả của việc kiểm kê phải được ghi nhận và lập báo cáo. Tất cả những khác biệt phải được điều tra và điều chỉnh đến sổ kế toán.

 

Sửa chữa và bảo trì tài sản cố định
 • Sửa chữa và bảo trì phải được xác định một cách thích hợp và được cung cấp bởi những chứng từ gốc có giá trị.
 • Tất cả những nghiệp vụ sửa chữa và bảo trì phải được báo cáo kịp thời cho bộ phận kế toán và được ghi chép vào sổ nhật ký chung.
 
 • Những bảo trì chính cho máy móc thiết bị đang sử dụng phải được lập kế hoạch và lập ngân sách dựa theo định kỳ thực hiện.
 • Việc dự phòng phải được dự kiến cẩn thận tuân theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
 • Bắt đầu của một năm bộ phận phân xưởng phải đưa ra yêu cầu về ngân sách căn cứ trên việc tính toán sự cần thiết phải sửa chữa và bảo trì.

 

Thanh lý tài sản cố định
 • Tài sản cố định thanh lý phải tuân thủ các quy định nội bộ của công ty về thanh lý tài sản.
 • Tài sản cố định thanh lý phải được ghi nhận/ loại bỏ khỏi sổ sách kế toán, thể hiện trên sổ sách kế toán trong kỳ thanh lý.

 

 

Xem chi tiết:

Filed in: CFO, TC kế toán Tags: ,

Get Updates

Share This Post

Related Posts

121 Responses to "Thiết lập và thực hiện quy trình quản lý tài sản cố định"

 1. nam says:

  Xin bổ sung thêm phần Kế toán TSCĐ & đầu tư dài hạn:

  1. Khái niệm và đặc điểm TSCĐ:

  TSCĐ là nguồn lực kinh tế ban đầu có giá trị lớn hơn 10 triệu và thời gian sử dụng lâu dài( trên một năm)
  Có các loại sau: TSCĐ Hữu hình, TCSĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính
  Quy định chung: TSCĐ có giá trị > 10.000.000 VNĐ
  2. Xác định giá trị ghi sổ cho TSCĐ

  Giá trị còn lại của TSCĐ = Nguyên giá – giá trị hao mòn
  Nguyên giá TSCĐ hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà DN bỏ ra để có TSCĐ tính đến thời điểm đưa vào trạng thái sẵn sàng đi vào Hoạt động
  Ng. giá TSCĐ do mua sắm = Giá mua thực tế – các khoản chiết khấu, giảm giá
  + các khoản thuế + các khoản chi phí

  Nguyên giá TSCĐ do bộ phận xây dựng cơ bản bàn giao:
  Nguyên giá = giá thực tế công trình + các khoản phí khác

  Nguyên giá TSCĐ được cấp, chuyển đến:
  Nguyên giá = Giá trị còn lại ghi sổ ở đvị cấp + các phí tổn mới
  Nguyên giá do nhận vốn góp liên doanh, tặng thưởng, viện trợ là giá thực tế đánh giá do các bên thoả thuận.
  3. Tài khoản sử dụng:

  TK 211
  Bên Nợ: phản ánh các nghiệp vụ làm tăng TSCĐ
  Bên Có: ——————————– giảm——
  Dư nợ: Nguyên giá TSCĐ hh hiện có
  TK 212: TSCĐ thuê tài chính
  TK 213: TSCĐ vô hình
  TK 214: Hao mòn TSCĐ
  Bên nợ: Phản ánh các nghiệp vụ làm giảm giá trị hao mòn TSCĐ (Nhượng bán,,,)
  Bên có: ——————————— tăng—————————– (trích Khấu hao)
  Dư có: Giá trị hao mòn của TSCĐ hiện có
  TK 009: Nguồn vốn khấu hao cơ bản theo dõi tình hình hình thành và SD vốn KH
  Bên nợ: Phản ánh nghiệp vụ làm tăng NV Khấu hao cơ bản
  Bên có: —————————- giảm————————–
  Dư nợ: Số vốn khấu hao cơ bản hiện còn.
  Các TK liên quan: 001, 331, 342, 111, 627, 642…
  4. Kế toán tăng TSCĐ
  Mua sắm bằng vốn CSH:

  BT1. Ghi tăng TSCĐ
  Nợ 211, 133: Tăng TSCĐ và thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)
  Có 331, 111, 112: Nợ lại người bán hoặc trả ngay bằng tiền
  BT2. Kết chuyển tăng nguồn vốn tương ứng:
  Nợ 414: Dùng Quỹ ĐTư PTriển để mua sắm
  Nợ 431: Dùng Quỹ phúc lợi
  Nợ 441: Dùng nguồn vốn XDCB
  Có 411: Tăng nguồn vốn kinh doanh
  Nếu sử dụng nguồn vốn Khấu hao cơ bản, ghi thêm bút toán: Có 009
  Nếu TSCĐ được mua về phục vục cho HĐ phúc lợi công cộng:
  BT1.
  Nợ 211
  Có 331, 112, 111…
  BT2. Kết chuyển tăng nguồn vốn Tương ứng:
  Nợ 431 (4312): Giảm quỹ phúc lợi
  Có 431 (4313): Quỹ phúc lợi đã hình thành
  Trường hợp mua sắm bằng vốn vay dài hạn, kế toán chỉ ghi bút toán tăng nguyên giá TSCĐ
  Nợ TK 211, 133: Nguyên giá TSCĐ tăng thêm, thuế GTGT
  Có 341: Số tiền vay dài hạn để trả mua TSCĐ
  Mua theo hình thức trả góp, trả chậm:
  Nợ TK 211: nguyên giá
  Nợ 133: VAT được khấu trừ
  Nợ 242: lãi do mua trả góp, trả chậm
  Có 331:Phải trả người bán (Mua chịu)
  Kết chuyển nguồn vốn:
  Nợ TK lquan: 441, 414, 4312: Giảm NVốn Sử dụng
  Có 411: NV Kinh doanh.
  Mua bằng phương thức hàng đổi hàng:
  Nợ 214: giá trị hao mòn kuỹ kế của TS đem đi trao đổi
  Nợ 211: Nguyên giá TSCĐ nhận về
  Có 211: ghi giảm nguyên giá TSCĐ đem đi trao đổi
  Trường hợp trao đổi chênh lệch, DN phả trả hoặc phải thu từ đối tác, ghi:
  BT1. Xoá sổ TSCĐ đem đi trao đổi:
  Nợ 214: Giá trị hao mòn
  Nợ 811: Giá trị còn lại đem đi trao đổi
  Có 211: ghi giảm nguyên giá TSCĐ đem đi trao đổi
  BT2. Phản ánh giá trị trao đổi of TSCĐ:
  Nợ 131: Tổng giá thanh toán của TSCĐ nhận về:
  Có 711: Giá trao đổi theo thoả thuận
  Có 333:
  BT3. Phản ánh tổng giá thanh toán của TSCĐ nhận về:
  Nợ 211: nguyên giá
  Nợ 133
  Có 131
  Mua sắm nhà cửa vật kiến trúc gắn liền quyền sử dụng đất:
  BT1. Ghi tăng TSCĐ
  Nợ 211, 133, 213
  Có 331, 111, 112, 341
  BT2. Kết chuyển nguồn vốn tương ứng
  Nếu mua sắm qua lắp đặt trong thời gian dài
  Nợ 241, 133
  Có 331, 341, 111…
  Khi hoàn thành nghiệm thu, đưa vào sử dụng, kế toán ghi tăng TSCĐ
  Nợ 211
  Có 241: Kết chuyển chi phí mua sắm
  Đồng thời kết chuyển nguồn vốn:
  Nợ 414, 441, 431
  Có 411
  Các khản chi không hợp lý trong quá trình lắp đặt: Không được tính vào nguyên giá thì ghi:
  Nợ 111, 112,138…
  Nợ 632
  Có 241:
  Trường hợp tăng do XDCB bàn giao hoặc tự chế, vốn góp liên doanh:
  Nợ 211, 131, 133
  Có 411, 128, 222: Tăng nguồn vốn Kinh doanh, tăng Đầu tư chứng khoán, tăng nguồn vốn liên doanh
  Trường hợp tăng do chuyển từ công cụ dụng cụ sang:
  Nợ 211 (tăng TSCĐ)
  Có 153 (Giảm CCDC)
  Nếu CCDC đã SD:
  Nợ 211:
  Có 241: Giá trị đã phân bổ
  Có 412: phần chênh lệch
  Tăng do đánh giá lại:
  BT1. Phần chênh lệch tăng nguyên giá:
  Nợ 211
  Có 412: phần chênh lệch
  BT2. Phần chênh lệch hao mòn:
  Nợ 412
  Có 214
  Tăng do nhận viện trợ:
  Nợ 211
  Có 711
  Phát hiện thừa khi kiểm kê:
  Nợ 627, 641, 642 (Tính vào các chi phí chung, BH hay QLDN)
  Có 214: Hao mòn TSCĐ
  Trong thời gian chờ xử lý thì theo dõi ở TK 338
  Nợ 211
  Có 214, 338
  5. Kế toán giảm TSCĐ
  Trường hợp nhượng bán:

  BT1. Xoá sổ TSCĐ: Nợ 214: Giảm gía trị hao mòn TSCĐ của DN
  Nợ 811: tăng chi phí liên quan đến nhượng bán
  Có 211: giảm TSCĐ
  BT2. Phản ánh giá trị nhượng bán:
  Nợ TK liên quan: 111,112, 131:
  Có thể thu tiền ngay hoặc KH nợ lại
  Có 711, 333: Tăng thu nhập, tăng thuế đầu ra phải nộp
  BT3. chi phí nhượng bán khác:
  Nợ 811, 133: Các chi phí liên quan đến nhượgn bán
  Có 331, 111, 112: KHoản phải thanh toán CP đó
  Thanh lý tài sản:
  BT1. Xoá sổ TSCĐ:
  Nợ 214:Giảm GTrị hao mòn
  Nợ 811: tăng CP liên quan
  Có 211: giảm TSCĐ
  BT2. Số thu hồi từ thanh lý:
  Nợ 111, 112, 152, 153, 131, 138: Giá trị thu được từ viêc thanh lý
  Có 711, 333…: Các khoản thu nhập từ thanh lý, Thuế phải nộp
  BT3. Tập hợp chi phí thanh lý:
  Nợ 811, 133
  Có 111, 112, 331, 334
  Trường hợp giảm do chuyển thành CCDC nhỏ:
  Nợ 214, 627, 641, 642: Kết chuyển vào hao mòn hoặc vào Cp KD
  Có 211: giảm TSCĐ
  Trường hợp giá trị còn lại của TSCĐ lớn kế toán sẽ đưa vào chi phí dài hạn để phân bổ dần:
  Nợ 214, 242: Đưa vào hao mòn hoặc vào ký cược,ký quỹ dài hạn
  Có 211: giá trị TSCĐ giảm đi
  Trường hợp giảm do góp vốn liên doanh
  BT1. Xoá sổ TSCĐ:

  Nợ 214:Giảm GTrị hao mòn
  Nợ 811: tăng CP liên quan
  Có 211: giảm TSCĐ
  BT2. Phản ánh giá trị góp vốn được ghi nhận:
  Nợ 128, 222: Phản ánh gía trị góp vốn đầu tư hay liên doanh
  Có 711, 333: ghi tăng thu nhập, thuế phải nộp
  Trường hợp giảm do trả lại cho các bên tham gia góp vốn:
  BT1. Xoá sổ TS
  Bt2. ghi giảm số vốn kinh doanh:
  Nợ 411
  Có 711, 333
  Khi kiểm kê phát hiện thiếu:
  Nợ 214, 138
  Có 211
  Khi sửa chữa nâng cấp:
  Nợ 211
  Có 241
  6. Kế toán đầu tư dài hạn: Đầu tư chứng khoán, Góp vốn liên doanh dài hạn:
  TK sử dụng: 221: đầu tư chứng khoán
  222: Góp vốn liên doanh

 2. ttdung says:

  Sao không download được nhỉ?

 3. hothachnhan2208 says:

  Ban bien tap oi! cho minh xin file nay voi – minh dang rat can – Thanks nhieu nhieu
  Mail cua minh: hothachnhan2208@gmail.com

 4. ictroi.com says:

  Đã gởi tài liệu bạn vui lòng check mail.

 5. startin2013 says:

  Ban biên tập gửi giùm mình file này với nhé! Mình đang cần lắm! Cảm ơn BBT nhiều nhiều!

  Email: quynhtrang.ho106@gmail.com

 6. startin2013 says:

  Anh Nam ui! Anh gửi file này giùm em với. Em đang viết mấy chu trình nên rất cần ạ. Cám ơn anh nhiều!

 7. ictroi.com says:

  đã gởi tài liệu, anh chị vui lòng check mail. CHúc cuối tuần vui vẻ!

 8. Hoan says:

  Anh chị ơi cho em xin file này với! em xin cám ơn!
  Email của em: tranhoan98765@gmail.com

 9. Kim Hoang says:

  Ban biên tập gởi cho mình file này với nhé. Mình đang cần gấp! cảm ơn nhiều :D mail mình là kimhoangvn93@gmail.com

 10. ictroi.com says:

  Đã gởi tài liệu vui lòng kiểm tra mail.

 11. Phi Thanh says:

  Add ơi gửi dùm mình file này nhé mình đang cần gấp thank add nhiều!

 12. Phi Thanh says:

  Add ơi email của mình là phi_thanh2007@yahoo.com thank add nhe!

 13. ictroi.com says:

  Đã gởi vui lòng check mail

 14. Hoan says:

  Add ơi gửi lại file này cho e với, e vẫn chưa nhận được!
  email: tranhoan98765@gmail.com cám ơn add nhiều nhiều!

 15. ictroi.com says:

  Đã gởi tài liệu vui lòng check mail.

 16. Lê Thanh says:

  Tài liệu hay quá.Ban biên tập gửi cho mình file tài liệu này với nhé. Mình đang rất cần. Mail của mình là
  minhthanh7121988@gmail.com

 17. ictroi.com says:

  Đã gởi mail, bạn Lê Thanh vui lòng check mail.

 18. Loan says:

  Add ơi, gửi giúp em file này vào mail: loannm1406@gmail.com với, em đang rất cần. Em cám ơn ạ!

 19. hoài says:

  Add ơi, gửi giúp em file này vào mail: hathuhoai@gmail.com với, em đang rất cần. Em cám ơn ạ!

 20. Duong says:

  tài liệu rất logic. ban biên tập cho em xin vào email truongduong2407@gmail.com nhé. Em cảm ơn

 21. ictroi says:

  Đã gởi tài liệu đến tất cả anh anh chị.

 22. nhu ke says:

  Ban biên tập cho em xin bản mềm tham khảo với ạ. Địa chỉ mail của em là “nhukephamvan@gmail.com”. Cảm ơn ban biên tập nhiều.

 23. ictroi says:

  đã gởi tài liệu bạn vui lòng check mail nhé.

 24. Thịnh says:

  Anh (chị) có thể gửi mail dùm e với được không ạ, e đang cần cái này để có thể làm bài thuyết trình, mong anh (chị) giúp e.

 25. ly phan says:

  Nhờ admin gởi cho mình tài liệu này cới nehs.cảm ơn admin rất nhiều .mail: marialy37@gmail.com

 26. Trúc Ly says:

  bạn ơi gửi cho mình xin với nha! thank bạn nhiều

  mail của mình là truclypham.24@gmail.com

 27. ictroi says:

  Đã gởi tài liệu, vui lòng check mail.

 28. paullustran says:

  anh cho em xin file này với ạ. Em đang rất cần
  Thanks anh. mail của em là paullustran@yahoo.com

 29. ictroi says:

  đã gởi tài liệu rồi đó bạn.

 30. thuy says:

  Cho mình xin file này nhé, Mail của mình: thuynguyen_060687@yahoo.com
  Cảm ơn bạn nhiều

 31. HanVuong Nguyen says:

  Cho mình xin file này được ko ?
  Mail: hanvuong86@gmail.com

 32. ictroi says:

  đã gởi tài liệu rồi đó các bạn.

 33. Trangqt says:

  Em hiện đang rất cần file này để nghiên cứu, anh gửi giúp file này cho em anh nhé. mail của em là qthutrang@gmail.com Em cảm ơn anh rất nhiều ạ.

 34. ictroi says:

  đã gởi tài liệu rồi đó bạn Trangqt

 35. lan says:

  Ad ơi gửi dùm mình file này nhé mình đang cần gấp thank ad. email: bachlongvy28@yahoo.com

 36. ictroi says:

  đã gởi tài liệu rồi , chúc bạn vui.

 37. nguoi hanoi says:

  Mình làm công tác quản lý tài sản cố định tại một doanh nghiệp lớn đã được trên 5 năm, tuy nhiên vẫn đang loay hoay với việc soạn thảo quy trình quản lý. Mình thấy tài liệu này rất hữu ích, rất mong được admin chuyển giúp vào email: tuansd6@gmail.com. Chân thành cảm ơn.

 38. anhnt says:

  Ban biên tập cho mìh xin file này với. mình cảm ơn. anhnt0901@gmail.com

 39. nguoi hanoi says:

  Admin vui lòng chuyển giùm mình xin file ” Quy trình quản lý tài sản cố định”, mình đang rất cần và đã có đề nghị. Xin cảm ơn.

 40. thoihq says:

  Ban biên tập cho em xin file tài liệu này qua email: thoihq@gmail.com

  xin cám ơn

  chúc các anh/chị năm mới phát tài!!!

 41. Quyên says:

  Add cho mình xin bản full nhe! Cám ơn add: neyuquv@yahoo.com

 42. Binh Nguyen says:

  Tính năng :

  Tài Sản

  · Có thể sử dụng phần này để theo dõi những tài sản như máy móc, thiết bị văn phòng, hay công cụ dụng cụ…
  · Với phần Tài sản, bạn có thể quản lý các hoạt động liên quan đến tài sản như: chi phí mua tài sản, khấu hao/phân bổ tài sản, tăng giá Tài sản, giảm giá Tài sản, đánh giá lại Tài sản, thanh lý hay bố trí lại tài sản.
  · Cho từng loại tài sản, bạn có thể tính khấu hao theo các phương pháp khác nhau.
  · Ứng dựng mã vạch quản lý thẻ tài sản
  · Hổ trợ kiểm kê tài sản bằng máy PDA
  Phân Loại

  · Với phần này bạn có thể phân loại lại một tài sản hoặc một phần tài sản. Ví dụ: chuyển Tài sản từ phòng ban này cho phòng ban khác. Một tài sản cũng có thể phân chia thành nhiều phần tài sản con, và nhiều tài sản con có thể gộp lại thành một phần tài sản.

  Chức năng này cần thiết khi bạn cần tùy ý sử dụng một phần tài sản. Phần này cho phép bạn phân chia tài sản

  · thành hai phần và sau đó tùy ý sử dụng chúng.
  Quản lý tăng giảm tài sản

  · Quản lý mua sắm tài sản, luân chuyển tài sản
  Thanh lý tài sản

  · Quản lý thanh lý tài sản
  Tính khấu hao tài sản

  · Tính khấu hao theo tháng hoặc năm
  Bảo Dưỡng

  · Với Tính năng này bạn có thể theo dõi việc bảo trì và những chi phí phát sinh cho từng tài sản. Nó cung cấp cho bạn thông tin cần thiết để phân tích chi tiết và ra quyết định liên quan tới sự nâng cấp hay thanh lý tài sản.
  · Bạn có thể kết hợp phần Bảo trì với Sổ cái kế toán tổng hợp.
  Phân Bổ Chi Phí

  · Phần này cho phép bạn sử dụng phân bổ chi phí theo tỷ lệ khác nhau của các giao dịch tài sản như là chi phí mua Tài sản và ghi giảm Tài sản cho từng bộ phận khác nhau hoặc những dự án khác nhau. Nét đặc trưng này có thể sử dụng nếu như một vài bộ phận dùng chung tài sản.

  Chức năng kiểm kê tài sản

  Ứng dụng máy PDA kiểm hê tự động tài sản theo phòng ban, bộ phân, đánh giá tình trạng taì sản

  Khách hàng ứng dụng thành công giải pháp BSM.AMS:

  Sihospital

  Bệnh Viện An Bình

  BV Điều dưỡng TP HCM

  Đại Học Kiến Trúc

  Satra

  Transimex SG

  ALS – Hà Nội

  Phan Duy Corp

  Vui lòng liên hệ tư vấn :

  Mr Bình – 0908329566

  Email : thanhbinh@bsm.com.vn

 43. ly says:

  ad gửi cho mình bản full tài liệu này với nhé.ths ad nhiều.
  email: doanthimyly37k18@gmail com

 44. Kieu Diem says:

  Ad gởi cho mình bộ tài liệu này với nha, nếu có tiếng Anh thì cho mình xin luôn nhé. Cảm ơn Ad nhiều. Email : kieudiem.nguyen83@yahoo.com

 45. Tu van ICT says:

  Đã gơi tài liệu vào mail, chúc vui.

 46. Ý NHI says:

  chào bạn ! mình đang cần tài liệu này để hoàn thành bài tiểu luận, bạn cho mình xin file nhé, đây là mail của mình nguyenynhi210191@gmail.com
  cám ơn bạn!

 47. Ha Ngo says:

  Gởi cho mình TL này với. Cám ơn nhiều!

 48. tuannqt says:

  Chào bạn, cho mình xin một bản tài lieu này được không, cảm ơn nhiều!

 49. Tu van ICT says:

  để lại email đi các bạn.

 50. phuongpxm says:

  có thể gởi cho mình 1 bản dc ko bạn ơi

 51. KHẮC NGUYÊN says:

  Chào bạn, mình đang cần tài liệu để làm bài thuyết trình. Bạn gửi file này cho mình với nha. Cảm ơn bạn! Mail của mình: Khacnguyen.1909@gmail.com.

 52. Tu van ICT says:

  Đã gởi tài liệu đến tất cả anh chị, vui lòng kiểm tra email, chúc vui.

 53. Dongtran89 says:

  Gửi cho mình nữa nhé. Mình cảm ơn trandong125@gmail.com

 54. Anonymous says:

  Cho mình xin tài liệu quy trình quản lý hàng tồn kho nhé, địa chỉ email: giacmovea@yahoo.com.vn
  Cảm ơn rất nhiều.

 55. Anonymous says:

  Cho mình xin tài liệu quy trình quản lý tscd nhé, địa chỉ email: giacmovea@yahoo.com.vn
  Cảm ơn rất nhiều.

 56. An Đỗ Hoàng says:

  ad có thể gửi cho mình tài liệu này qua gmail dohoangan.aof@gmail.com

 57. ad có thể gửi giúp mình tài liệu vào mail tranthunga2107@gmail.com đc ko. Cảm ơn ad nhiều

 58. Binhgiang Vu says:

  ad gửi giúp mình tài liệu này vào gmail này với vubinhgiang.1592@gmail.com cảm ơn ad

 59. Tu van ICT says:

  Cám ơn các bạn đã ghé thăm wwww.ictroi.com, mình đã gởi tài liệu đến các bạn, chúc vui.

 60. Tran Pham says:

  ad gửi dùm tài liệu này vào email: phbtran86@yahoo.com.vn với nhé.cảm ơn nhiều.

 61. Nguyễn Anh Tiệp says:

  nhờ ad gửi tài liệu này cho tôi vào email: anhtieptlcc@gmail.com , xin cám ơn!

 62. Nguyễn Anh Tiệp says:

  Mình đang rất cần một bản để nghiên cứu, rất mong bạn Tu van ICT gửi cho mình một bản để nghiên cứu, xin chân thành cám ơn.
  email của mình là: anhtieptlcc@gmail.com

 63. Charmaine Nguyen says:

  Ad ơi, cho mình xin tài liệu này được không ạ?
  Nếu được ad gửi về địa chỉ ms.chubby.tynn@gmail.com giúp mình nhe.
  Thks a lot.

 64. Tu van ICT says:

  Đã gởi tài liệu đến mail anh chị. Chúc vui.

 65. Cho mình xin tài liệu này vào mail: tuyennx.ttvt@gmail.com

 66. Ha HR says:

  Bạn Nam vui lòng gửi tài liệu rất bổ ích này cho mình vào địa chỉ email: diemha0207@yahoo.com
  Chân thành cảm ơn.

 67. Tu van ICT says:

  Đã gởi tài liệu tài sản cố định đến mail các anh chị, vui lòng check mail.

 68. Trung Nguyễn says:

  ad có thể gửi cho mình tài liệu này qua gmail: trungnt1973@gmail.com được không? cám ơn ad nhiều.

 69. Tu van ICT says:

  đã gởi tài liệu đến email các bạn, chúc tuần mới làm việc hiệu quả.

  • Ms Hoàng says:

   Chào Ad, tôi chờ 3 ngày rồi vẫn chưa nhận được tài liệu trên, tôi đang cần rất gấp, mong ad gửi sớm vào sáng mai giúp tôi nhé. Thanks so much

 70. chào Admin, tôi đang nghiên cứu về vấn đề này, vui lòng gửi file word gấp giúp tôi qua email staffbuylike@gmail.com. Thanks ad

 71. Ms Hoàng says:

  Email của tôi đã cung cấp: staffbuylike@gmail.com

 72. Tu van ICT says:

  đã gởi tài liệu rồi đó ban, chúc vui.

 73. Uyên Uyên says:

  Tài liệu quả vô cùng hữu ích. Mình đang rất, rất cần tài liệu này. Mong được bạn giúp đỡ gửi file cho mình qua mail daouyen91@gmail.com
  Chân thành cảm ơn bạn nhiều.

 74. quan.huynhthien@gmail.com says:

  Tai lieu hay qua, vui long giup gui vao email cua minh quan.huynhthien@gmail.com nhe.

  Cam on rat nhieu

 75. Tu van ICT says:

  Đã gởi tài liệu đến mail các anh chi, chúc vui vẻ.

 76. Tu van ICT says:

  đã gởi tài liệu TSCĐ đến mail bạn, chúc vui.

 77. Phuong says:

  Ad gửi giúp mình tài liệu này với nhé! mình cũng đang cần gấp để xây dựng quy trình cho công ty! Cảm ơn Ad nhiều!

 78. Tu van ICT says:

  Đa gởi tài liệu rồi đo bạn Phương.

 79. Trung says:

  AD gửi mình tài liệu này với. Tài liệu hay quá

 80. Tý Kẹo says:

  gửi mình tài liệu này được k ad Trungluu.cca@gmail.com

 81. Tu van ICT says:

  Đã gửi tài liệu đến email bạn, chúc vui.

 82. Nga says:

  Bạn gửi giúp mình qui trình này vào mail ngaptt205@gmail.com nhé.
  Thanks!

 83. Anonymous says:

  Admin gửi giúp mình tài liệu này nhé, gửi về cv_nghiem@yahoo.com. Thanks nhiều nhé!

 84. Mai says:

  Tài liệu rất hữu ích. Ban biên tập gửi cho mình file tài liệu này với nhé. Mình đang rất cần. Mail của mình là mebio93@gmail.com

 85. Pham Nga says:

  Bạn gửi giúp mình vào mail ngaptt205@gmail.com nhé. Thanks!

 86. Tu van ICT says:

  Đã gởi tài liệu rồi đo anh chị, chúc vui.

 87. Tuan Anh says:

  Admin gởi cho mình TL này với nhé, quá hữu ích. Thanks!

 88. Kana Kyori says:

  Gửi giúp mình tài liệu này đc không Ad: kanakyori@gmail.com
  Thank you so much!!!!

 89. Sam says:

  ad có thể gởi mail cho mình với đc ko ạ…Tranghoangsgu@gmail.com
  thank nhiều ạ

 90. Trần Thị Lan Phương says:

  ad gửi cho em tài liệu này với ạ. Cảm ơn add nhiều ạ. :)

 91. Trần Thị Lan Phương says:

  mail của em là: tranphuongkt5a3@gmail.com

 92. Tu van ICT says:

  Đã gởi tài liệu đến email các anh chị, chúc vui vẻ.

Leave a Reply

Submit Comment

© 2014 Đào tạo- Tư Vấn ICT hiệu quả. All rights reserved.
ICTROI.COM designed by ICTROI.COM.